LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN

ALGEMENE LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN

1 CONTRACTPARTNER, ONDERWERP

1.1 De contractpartner van het lid is de in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adyra (hierna aangeduid met ‘Sporty-x’ of ‘Sporty-x club’)

1.2 Het lid heeft het recht om, in overeenstemming met deze lidmaatschapsvoorwaarden gedurende de publiekelijk kenbaar gemaakte openingstijden (zie paragraaf 8) en in overeenkomst met de in aanvulling op deze Algemene Lidmaatschapsvoorwaarden van kracht zijnde en in de Sporty-x club publiek kenbaar gemaakte huisregels de beschikbare sportfaciliteiten te gebruiken. Sporty-x behoudt zich het recht voor om de Sporty-x club op feestdagen te sluiten.

1.3 Het gebruik van de faciliteiten van de Sporty-x club is alleen toegestaan op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart.

2 GELDIGHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Alle aanbiedingen en diensten aan de leden zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle lidmaatschapsovereenkomsten en alle aanvullende diensten, met inbegrip van toekomstige en eventueel gewijzigde diensten.

2.2 Sporty-x heeft het recht om deze Algemene Lidmaatschapsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen indien dat om juridische redenen nodig is, of indien de wijzigingen of aanvullingen uitsluitend in het voordeel van het lid zijn. In alle andere gevallen is een eenzijdige wijziging of aanvulling van de diensten en van het contract en van deze Algemene Lidmaatschapsvoorwaarden alleen toegestaan als ze, rekening houdend met de belangen van Sporty-x, voor het lid als redelijk zijn aan te merken. In het geval van wijzigingen zal Sporty-x het lid het contract voorleggen met de wijzigingen duidelijk gemarkeerd. Het lid kan binnen zes weken na de kennisgeving van de wijzigingen schriftelijk of per e-mail bezwaar maken bij Sporty-x tegen een dergelijke wijziging of aanvulling. In geval van uitblijven van bezwaar verkrijgen de wijzigingen of aanvullingen geldigheid. Over de juridische gevolgen van het niet maken van bezwaar zal Sporty-x het lid in de kennisgeving informeren.

3 HET LIDMAATSCHAP

3.1 Het lidmaatschap wordt in de regel voor onbepaalde tijd afgesloten en begint op de 1e van de maand volgend op het afsluiten van het contract, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Lidmaatschappen die voor bepaalde tijd zijn overeengekomen worden na de overeengekomen looptijd verlengd voor onbepaalde tijd, behalve wanneer ze binnen de gestelde termijn worden opgezegd (zie paragraaf 6).

3.3 Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

4 CONTRIBUTIE, BETAALWIJZE

4.1 Sporty-x biedt als betaalmethode de SEPA-incasso aan. Hierbij worden de bedragen op de eerste bankwerkdag van elke maand van de rekening van het lid afgeschreven. Indien voor een andere betaalmethode wordt gekozen dienen de relevante voorschriften te worden opgevraagd en nageleefd.

4.2 Bij lidmaatschappen voor bepaalde tijd en bij vooruitbetaling dient het totale bedrag ongeacht de betaalwijze (paragraaf 4.1) bij ondertekening van het contract te worden voldaan. Daarnaast is er voor lidmaatschapen voor bepaalde tijd de mogelijkheid van een maandelijkse betaling al naar gelang de betaalwijze, overeenkomstig artikel 4.1.

4.3 In geval van wanbetaling worden aanmaningskosten ter hoogte van EUR 35 in rekening gebracht.

4.4 Indien een betaling vanwege onvoldoende saldo of onaangekondigde stornering achterwege blijft heeft Sporty-x het recht bij de volgende automatische incasso bankkosten en administratieve kosten in rekening te brengen. Indien een betalingsachterstand ontstaat ter hoogte van een bedrag overeenkomend met twee maandelijkse contributies dan heeft Sporty-x het recht het lidmaatschap van het lid op te schorten, te beëindigen en/of volgens wettelijke regels een schadevergoeding te verlangen totdat de achterstallige betalingen zijn voldaan.

4.5 De overeengekomen vergoeding vooraf, de vergoeding voor het starterpakket en de managementkosten dienen te worden voldaan bij ondertekening van het contract. Het niet betalen van deze kosten heeft niet het ontbinden van het contract tot gevolg.

4.6 Sporty-x biedt verschillende vormen van korting aan. Per lidmaatschap is slechts één vorm van korting mogelijk. Aan de voorwaarden van de korting moet worden voldaan door het overleveren van de juiste documentatie. Het lid dient Sporty-x onmiddellijk te informeren indien de onderliggende voorwaarden voor de toekenning van de korting niet meer van toepassing zijn. Bovendien dient het lid iedere 6 maanden opnieuw te bewijzen dat het aan de voorwaarden voldoet. Indien dat niet gebeurt wordt de korting opgeheven en de maandelijkse bijdrage verhoogd met het van toepassing zijnde kortingsbedrag. Er wordt geen korting gegeven met terugwerkende kracht bij te late indiening van het bewijs.

4.7 De maandelijkse contributie zoals op de overeenkomst overeengekomen staat vast bij contracten met een vaste contractduur. Na afloop van de minimale loopduur, of bij contracten voor onbepaalde tijd kan de bijdrage door Sporty-x aan begin van een nieuw kalenderjaar met een opzegtermijn van 1 maand kan worden veranderd.

5 LEDENKAART

5.1 Na ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst stelt Sporty-x een ledenkaart (toegangskaart) beschikbaar. De ledenkaart blijft eigendom van Sporty-x en dient na afloop van het contract weer aan Sporty-x overhandigd te worden. De ledenkaart is niet overdraagbaar. In geval van misbruik van de ledenkaart heeft Sporty-x het recht het contract op te zeggen.

5.2 Verlies of vernietiging van de ledenkaart dient direct te worden gemeld aan Sporty-x.

  1. OPZEGGING

6.1 Het lidmaatschap voor onbepaalde duur kan aan het einde van de maand worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand. Contracten met een minimale looptijd kunnen aan het einde van de maand worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand, en na een verlenging met onbepaalde tijd aan het einde van de maand met een opzegtermijn van 1 maand.

6.2 De opzegging dient schriftelijk of via mail te geschieden. De schriftelijke opzegging kan in de Sporty-x club persoonlijk worden afgegeven of per post naar de Sporty-x club worden gestuurd.

6.3 Het recht om het contract op grond van een zwaarwegende reden te beëindigen blijft onaangetast.

6.4 Proeftijd. Binnen de eerste 14 dagen na ondertekening kan het lidmaatschap worden beëindigd per het einde van het eerste contractmaand. Behalve de kosten voor het starterpakket, administratieve kosten, kosten voor voorlopig gebruik en de eerste maandelijkse vergoeding zijn geen extra kosten verschuldigd.

  1. ZIEKTE, NIET IN STAAT ZIJN TOT SPORTEN, RUSTPERIODE

7.1 In geval van een door het lid gedocumenteerde medische aandoening of afwezigheid vanwege werk kan het Sporty-x lid een rustperiode van maximaal zes maanden toekennen. Het lid dient de aanvraag voor de rustperiode schriftelijk of via mail bij Sporty-x in te dienen. De rustperiode wordt in perioden van een maand toegekend en de periode wordt aan de overeengekomen lidmaatschapsperiode toegevoegd. Tijdens een rustperiode kan geen aanvullende rustperiode worden toegekend indien al zes maanden zijn toegekend. In plaats van de opzegtermijn van 1 maand aan het einde van de looptijd van het contract geldt in gevallen waarin een rustperiode is toegekend een opzegtermijn van 1 maand aan het einde van de laatste maand die bij de lidmaatschapsperiode is toegevoegd.

7.2 De aanvraag dient ten minste 14 dagen voor de geplande rustperiode bij Sporty-x te zijn ingediend. Een medisch attest dient uiterlijk 3 weken na het begin van de ziekte of periode waarin men niet in staat is te sporten bij Sporty-x in bezit te zijn. In geval van een te late indiening van de bewijslast vindt geen toekenning met terugwerkende kracht plaats.

7.3 Paragraaf 6.3 blijft van kracht.

  1. VERANDERINGEN IN DE OPENINGSTIJDEN

Sporty-x behoudt zich het recht voor om op een redelijke manier de openingstijden van de Sporty-x club te wijzingen. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot korte termijnsluitingen voor reparatie en onderhoud. Het lid heeft in dit kader geen recht op een verlaging van de contributie, omdat met dit soort tijdelijke sluitingen in de prijscalculatie van het lidmaatschap al rekening is gehouden.

  1. GEGEVENS VAN HET LID

Wijzigingen in het lidmaatschap, bijvoorbeeld verandering van woonplaats of bankrekening dienen onmiddellijk schriftelijk of via mail aan Sporty-x te worden doorgegeven. Indien het lid niet voldoet aan deze meldplicht zijn de kosten van het achterhalen van het nieuwe adres en bankkosten voor rekening van het lid.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Sporty-x, ook als het gaat om gevolgschade is beperkt tot het wettelijke minimum. Sporty-x is volledig aansprakelijk in geval van grove nalatigheid of opzet of frauduleus verbergen van een defect. In gevallen van eenvoudige nalatigheid is Sporty-x alleen aansprakelijk in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting en slechts voor een bedrag ter hoogte van ten tijde van het opstellen van het contract voorspelbare typische schade. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die essentieel zijn voor het bereiken van het doel waarvoor het contract is afgesloten en waarop het lid moet kunnen vertrouwen. In gevallen waarin de aansprakelijkheid van Sporty-x beperkt is door de bovengenoemde beperking van de aansprakelijkheid verjaren schadeclaims binnen een jaar. Voor kleding en andere items, in het bijzonder waardevolle spullen en geld is geen wettelijke aansprakelijk van toepassing.

  1. GEGEVENSBESCHERMING EN VERTROUWELIJKHEID

Sporty-x garandeert zijn leden dat alle persoonlijke gegevens (met inbegrip van gezondheids- en fitnessgegevens) strikt vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de administratieve afwikkeling van lidmaatschapsovereenkomsten en voor het informeren over nieuwe aanbiedingen en nieuws over training en voeding. Deze gegevens worden noch betaald noch onbetaald aan derden overgedragen. Het lid kan op verzoek informatie over de bij Sporty-x opgeslagen gegevens inwinnen en zonder kosten om correctie of verwijdering van gegevens vragen. Het lid kan te allen zijn toestemming voor het opslaan van medische gegevens intrekken.

  1. VOORWAARDEN VAN DEELNAME AAN HET VOEDINGSCONCEPT

Het voedingsconcept van Sporty-x is ontwikkeld onder supervisie en met de hulp en advies van artsen en voedingsdeskundigen. Sporty-x, het concept en de trainer zijn geen medische organisatie, artsen, voedingsdeskundigen of therapeuten en kunnen deze specialisten niet vervangen. Zij kunnen geen medische of therapeutische adviezen geven. Sporty-x treedt slechts op als informatieverschaffer, volgt de richtlijnen van de Vlaamse beroepsvereniging van voedingsdeskundigen en Diëtisten en baseert zich als zodanig op wetenschappelijke bevindingen. Op die basis zal Sporty-x algemene suggesties doen voor voeding. Voor individuele voedingsadviezen en therapie dient een voedingsspecialist te worden geraadpleegd. Kinderen onder de 10, zwangere vrouwen, mensen met de diagnose eetstoornis zoals anorexia of boulimia en personen met een BMI-waarde onder de benedengrens van Sporty-x (BMI 18,5-29,9) mogen onder geen enkele voorwaarde beginnen of deelnemen aan het voedingsconcept. Sporty-x adviseert regelmatige controlebezoeken aan de dokter, vooral wanneer er zorgen omtrent de gezondheid zijn, wanneer een speciaal dieet voor de behandeling van een ziekte wordt gevolgd of wanneer op voorschrijven van een arts medicijnen worden ingenomen. Sporty-x raadt aan om alvorens men begint met het voedingsconcept een dokter te raadplegen.

  1. SLOTBEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze overeenkomst of een in de toekomst opgenomen bepaling ongeldig of onuitvoerbaar wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In dat geval gelden de wettelijke bepalingen.