PRIVACY

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Sporty-x. Sporty-x is de vestigingseenheid van Adyra B.V., België, Blokkestraat 19, 8550, Zwevegem, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0631.985.187.

Waarom deze privacyverklaring?

Als je een Sporty-x abonnement hebt of een abonnement wilt afsluiten, onze website bezoekt, gebruik maakt van onze app of reageert op onze social media, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sporty-x willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat Sporty-x uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, welke grondslagen er voor verwerken zijn, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sporty-x.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je lid wordt bij Sporty-x, je de website bezoekt of wanneer je contact zoekt via social media.

Gegevens van onze leden

Bij het aangaan van een Sporty-x abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.

Ook als je al een Sporty-x abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Sporty-x worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: welke club je als thuisclub hebt aangemerkt, kanaal waarop je lid bent geworden, bezoekregistratie aan club, laatste bezoek aan club, type abonnement, afgenomen extra’s, sportprofiel, jouw doelstelling, jouw financiële status bij Sporty-x (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald), gegevens die je hebt ingevuld in de Sporty-x app zoals: lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, gegevens over ingeschreven workouts en gegevens over gekozen voeding.

 

 

Camera Toezicht

Wij hebben camera’s in en rond onze clubs. Wij realiseren ons heel goed dat cameratoezicht ook inbreuk maakt op de privacy van onze leden en medewerkers en wij gaan hier dan ook uiterst zorgvuldig mee om. Geen cameratoezicht vindt bijvoorbeeld plaats in kleedkamers en sanitaire voorzieningen en er wordt er met name reactief gemonitord. Dat betekent dat beelden pas worden bekeken nadat er een melding van een incident is ontvangen. Informatie over het cameratoezicht

 1. Aard van het cameratoezicht

1.1    Sporty-x hanteert cameratoezicht ten behoeve van:

 • toegangscontrole van sportclubs van Sporty-x;
 • bewaking en beveiliging van goederen en personen aanwezig in sportclubs van Sporty-x;
 • preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme en geweld jegens personen;
 • toegangscontrole van andere gebouwen en terreinen van Sporty-x;
 • bewaking van goederen aanwezig in gebouwen en terreinen van Sporty-x;
 • toezicht op de werkplekken van personeel van Sporty-x;
 • en alles dat daar direct mee samenhangt.

1.2    Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

 • camerabeelden van de gebouwen en terreinen en de zich daarin en daarop bevindende personen en zaken, waarover de zorg van Sporty-x zich uitstrekt;
 • gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt.
 1. Transparantie camera’s

2.1    Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

2.2    Sporty-x is transparant over het gebruik van camera’s. 

2.3    Er zijn camera’s die naast beeld ook geluid opnemen.

2.4    In kleedkamers en toiletten van de clubs hangen geen camera’s.

 1. Bewaartermijn van beelden

3.1    Camerabeelden worden maximaal 3 maanden bewaard, tenzij langer nodig voor de afhandeling van een geconstateerd incident.

 1. Toegang en beveiliging van beelden

4.1    Sporty-x heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van ongeautoriseerde toegang of misbruik van opgeslagen camerabeelden.

4.2    De personen die beelden mogen terugkijken, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. Toegang tot de beelden is met een wachtwoord beveiligd.

 

 1. Inzage, kopieën, verwijdering of afscherming van camerabeelden

5.1    Een gespecificeerd verzoek van betrokkene tot inzage en kopieën van camerabeelden met daarin opgenomen de betreffende dag, tijdsperiode en locatie kan worden ingediend bij de zaakvoerder van Sporty-x

5.2    Een verzoek van betrokkene tot verwijdering of afscherming van de camerabeelden kan worden verzocht indien de camerabeelden voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

5.3    Het verzoek kan worden geweigerd indien door de inzage de privacy belangen van andere personen worden geschaad.

 1. Afgifte van camerabeelden

6.1    Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan een bevoegd overheidsorgaan verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven (in principe schriftelijk) bevel van het betreffende overheidsorgaan is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling Sporty-x hiertoe verplicht.

6.2    Geen inzage wordt verstrekt aan private partijen, behalve wanneer zij zelf in beeld zijn (zie onder punt 5. ‘Inzage en kopieën).

 1. Klachten, vragen en verzoeken

7.1    Klachten en vragen over de toepassing van het cameratoezicht en over het gedrag van hierbij betrokken medewerkers evenals verzoeken van betrokkenen tot inzage, kopieën, verwijdering of afscherming kunnen worden ingediend bij Sporty-x via contract.sportyx@gmail.com

7.2    Binnen uiterlijk 4 weken na ontvangst van de vraag of klacht zal een reactie worden gegeven.

7.3    In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist Sporty-x.

Toegangsfraude

Sporty-x heeft in haar Algemene Voorwaarden opgenomen dat het niet toegestaan is een ander persoon illegaal toegang te verlenen tot de club door hem of haar mee binnen te laten in de club. Hiervoor wordt een boete (€ 59.90) in rekening gebracht of bij herhaling kan het lidmaatschap worden beëindigd. Bij de toegangsdeur hangen speciaal hiervoor uitgeruste camera’s die toegangsfraude herkennen. In geval van registratie van fraude door de camera, worden de beelden altijd door een daartoe bevoegde medewerker gecontroleerd om vast te stellen of toegangsfraude zich heeft voorgedaan. De overtreding wordt geregistreerd op naam van de houder van de toegangskaart en diegene ontvangt van ons een mail met het verzoek de boete te voldoen. Je hebt daarbij altijd het recht om inzage te vragen in het betreffende fotomoment, maar je bent wel zelf verantwoordelijk om de andere persoon op de foto te informeren of toestemming te vragen. Na betaling van de boete, of beëindiging van het lidmaatschap, wordt de foto na twee maanden verwijderd.

Covid-19

Vanwege de beperking van het aantal bezoekers in de club, moet je momenteel eerst reserveren voordat je kunt komen sporten. De reservering wordt slechts voor korte duur opgeslagen en is alleen bedoeld om drukte tegen te gaan. Sporty-x kan door autoriteiten (zoals de GGD) worden benaderd in het kader van bron- en contactonderzoek. Het kan voorkomen dat wij op grond van de Covid-richtlijnen verplicht zijn namen en e-mailadressen door te geven van leden die in de club aanwezig waren gelijktijdig met een positief getest persoon. In dat geval word je per e-mail door de GGD benaderd met een advies wat te doen. Soms vraagt de GGD aan ons om onze leden zelf te mailen. Het komt gelukkig weinig voor en wij gaan daar uiteraard zeer zorgvuldig mee om. Wij registreren nooit positief geteste leden.

App gebruikers zonder Sporty-x lidmaatschap

De gegevens die jij invult op het aanvraagformulier voor een app account, worden door Sporty-x verwerkt en alleen voor het doel om een app account te kunnen aanbieden. Wij analyseren het gebruik van onze app op geanonimiseerde en geaggregeerde wijze om de functionaliteit te blijven verbeteren. Alleen wanneer sprake blijkt van misbruik of beveiligingsrisico’s, kan het nodig zijn een gebruiker te traceren. Wanneer het app account wordt beëindigd, verwijderen wij ook de data in ons systeem.

Gegevens van onze websitebezoekers

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

Social media

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media worden door Sporty-x verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

Wat zijn de grondslagen voor verwerking?

Wij mogen alleen jouw persoonsgegevens verwerken als er een wettelijke grondslag voor is. De volgende grondslagen zijn er:

 • Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden;
 • het uitvoeren van de overeenkomst die je met Sporty-x bent aangegaan;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting van Sporty-x;
 • ter bescherming van vitale belangen van jou;
 • ter vervulling van een taak van het algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag; en
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Sporty-x.

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Dienstverlening

Sporty-x verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang tot de clubs van Sporty-x krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de Sporty-x app waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

Informeren

Sporty-x verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van Sporty-x, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s en nieuwe groepslessen. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

Marketing– en verkoopactiviteiten

Wij vragen je bij jouw aanmelding of je ook informatie wil ontvangen over andersoortige producten en diensten van Sporty-x, producten en diensten van derden en of we jouw gegevens mogen gebruiken om middels profilering specifiek op jou gerichte informatie te sturen. Indien je aangeeft geen prijs te stellen op deze informatie, ontvang je deze informatie niet. Je kunt je altijd afmelden voor deze informatie en jouw keuze aangeven en aanpassen via de daarvoor bestemde link. Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketingactiviteiten.

Analyses & (markt)onderzoek

Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Sporty-x en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hieraan wilt meedoen door toestemming te geven of niet.

Rapportage

Sporty-x verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

Contact met lid

Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Sporty-x later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je meedoet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.

Wettelijke verplichting

Sporty-x kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Maken wij gebruik van cookies?

Sporty-x maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Wat cookies zijn en van welke soorten cookies Sporty-x gebruik maakt, kun je lezen in de Cookieverklaring van Sporty-x zoals deze is opgenomen op onze website www.sporty-x.be.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?

Sporty-x zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Sporty-x zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Sporty-x hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Maken wij bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?

Sporty-x maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: het aanbieden van introductielessen, (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

Verstrekken wij gegevens aan derden?

Sporty-x verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Sporty-x kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

 

Wissen gegevens

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien Sporty-x de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Overdraagbaarheid gegevens

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel als de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

Bezwaar tegen verwerking

Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Sporty-x die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Sporty-x of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Een klacht indienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Daarnaast heb je altijd het recht om je met jouw klacht te wenden tot de bevoegde autoriteit die toeziet op de bescherming van de persoonsgegevens.

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt.

Jouw verzoek per e-mail sturen naar contract.sportyx@gmail.com.